Magyarok Nagyasszonya Plébánia Veszprém

Hitoktatás

HITOKTATÁS 2020-2021-ES TANÉV

Ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek ne legyenek buddhisták, vagy ne váljanak muszlimokká, akkor tanítsátok jobban a hittant, úgy, hogy valóban meg legyenek győződve a katolikus vallásukról!

 (Albino Luciani püspök, a későbbi I. János Pál pápa)

 

Kedves Szülők! Kedves Gyermekek!

Az új tanév kezdetén sok szeretettel köszöntünk Mindnyájatokat! Amikor sokakban nagy a bizonytalanság, a félelem a járványveszély miatt (is), mi élő hittel és reménnyel tekintünk a jövőbe, és erre szeretnénk Mindnyájatokat meghívni a hitoktatás elindításával. – XVI. Benedek pápa egyik katekézisében így tanít a hitről: „Mi is a hit? Van-e értelme a hitnek a mai világban, amelyben a tudomány és a technika néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen horizontokat nyitott meg? Mit jelent ma hinni? Ma ugyanis nagy szükség van a hitre való nevelés megújulására, amely magába foglalja a hitigazságokat és az üdvösségtörténetet. Mindenekelőtt azonban a hitnek Jézus Krisztusban, az Istennel való találkozásból kell megszületnie, az iránta érzett szeretetből, a benne való bizalomból, amely az egész életet áthatja.

Manapság egyre növekvő lelki sivatag veszi körül az embert, néha úgy érezzük, hogy a világ nem halad egy testvériesebb, békésebb közösség építése felé. Az ember nem vált szabadabbá, humánusabbá sem, ugyanúgy tovább él az erőszak, az igazságtalanság, az egymás kizsákmányolása. Az uralkodó kultúra arra nevelt, hogy csakis a tényleges dolgok látóhatárain éljünk, abban higgyünk, amit látunk és megérintünk. Egyre növekszik azok száma is, akik céltalanul élnek, és akik többre vágynak, valami mást keresnek. Felteszik a kérdést: mi értelme van az életnek? Van-e jövője az embernek, a fiataloknak, a következő nemzedékeknek? Mi vár a halál óráján?

A tudományos ismeretek, a számítások és minden, ami ezzel jár önmagában nem elegendő az ember számára. Nem csak kenyérre van szükségünk, hanem szeretetre, reményre, biztos alapra, amely a nehézségek, a mindennapi gondok idején is biztos talajt jelent számunkra. A hit pontosan ezt adja meg nekünk! A hit azt jelenti, hogy bizalommal vagyunk Isten iránt, aki egy másfajta biztonságot ad nekünk. Isten kinyilvánította az ember iránt érzett végtelen szeretetét a Názáreti Jézus keresztje által. A hit az Isten szeretetében való bizalmat jelenti, amely nem szűnik meg sohasem, és az üdvösség által képes a szolgaság minden formáját átváltoztatni. A hit általi üdvözülés lehetősége Isten adománya, amelyet minden embernek felajánl.

Az Úr arra hív bennünket, hogy hirdessük evangéliumát a világban és tegyünk tanúságot hitünkről. Soha ne bátortalanodjunk el visszautasítás esetén sem. Hitünk megmutatja ugyanis, hogy létezik az a termőtalaj, amelyben Isten Szavának magja az igazságosság, a béke, a szeretet, az új emberiség, az üdvösség gyümölcseit hozza. Az egyház történelme a nehézségek ellenére is megmutatja nekünk, hogy létezik ez a termékeny talaj, a jó mag, amely bő termést hoz.

Az élő Isten befogadására a Szentlélek tesz képessé. A keresztség szentsége által Isten fiaivá válunk Krisztusban, ezáltal belépünk a hívek közösségébe. A hithez azonban a mi döntésünk is szükséges. Ha szívünk igent mond Istenre, akkor életünk megváltozik, újjáéled, öröm- és reménytelivé válik. Korunknak olyan keresztényekre van szüksége, akik erősen kötődnek Krisztushoz, akik nyitott könyvként tesznek tanúságot Isten által átváltoztatott új életükről a világban.

Új tanévet kezdve az apostolok szavával kérjük az Urat: Növeld bennünk a hitet! Eredményes tanévet kívánva vagyunk szeretettel:

 

Bartos Gábor hitoktató       Gyulai Péter káplán     Schall Tamás plébános

 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK

 1. Tájékoztatónk tartalmazza plébániánk hitoktatási rendjét, melyben megtalálják gyermekük/gyermekeik hittanórájának helyét és idejét.
 2. Szeptember 13-a, vasárnap „Veni Sancte” vasárnap lesz plébániánkon. Ez azt jelenti, hogy a délelőtti szentmiséket (8.30, 10.00) a Szentlélek segítségül hívásával kezdjük, hogy legyen vezetőnk az új tanév folyamán. Szeretettel kérjük a Szülőket, gyermekeikkel együtt valamelyik szentmisén egy közösséget alkotva imádkozzanak velünk.
 3. A már elsőáldozott gyermekek a tanév elején végezzék el szentgyónásukat, szentáldozásukat. Szombat este és vasárnapokon a szentmisék alatt mindig van gyóntatás.
 4. A gyermekek rendszeres vasárnapi szentmisén való részvételét szentmise-naplóval segítjük, amit a szentmise végén a hitoktató, vagy a szentmisét bemutató pap ír alá. Azon alkalmakkor, amikor a gyermek más templomban vesz részt szentmisén, ott írassa alá a szentmisét bemutató pappal. A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget lehet tenni a szombat esti szentmisén, vagy bármelyik szentmisén vasárnap, a három közül.

Minden szülőt és gyermeket szeretettel hívunk és várunk a rendszeres vasárnapi szentmiséken. Az első szentáldozásra-, bérmálásra való előkészület természetes velejárója a szentmiséken való részvétel.

Krisztus az élet, a szentmise a biztosítókötelünk. Sokan úgy gondolják, hogy a vasárnap csupán a hétvége része, a várva várt szünet a megszokott időbeosztásban, egy nap, amikor együtt lehet a család, vagy amikor van idő sportolni. – Természetesen jó dolog pihenni, és időt szakítani ezekre a dolgokra, de a mi kultúránk nagyrészt elfelejtette, hogy a vasárnap azért munkaszüneti nap, mert eredetileg ez egy keresztény ünnepnap.

A mai Tunézia területén 304-ben bíróság elé idézett keresztények, akik arra a kérdésre, hogy a tiltás ellenére miért ünnepelték meg az Eucharisztia napját, így válaszoltak: „Sine dominico non possumus!” vagyis, az Úrnak szentelt nap nélkül nem élhetünk.

Szükség van arra, hogy találkozzunk Istennel és a feltámadt Krisztussal. Ez a találkozás a vasárnapi szentmisében ölt konkrét és egyúttal közösségi formát is. A vasárnapi szentmisén való részvétel egyfajta belső rendet teremt bennünk, középpontjává válik szabadidőnknek és egész életünknek. A szentmisén való részvétel tehát nem parancsolat kérdése, sokkal inkább belső igény kell, hogy legyen.

Rendkívüli körülmények, például betegség miatt elfogadható a hiányzás, de normális körülmények között, a vasárnapi szentmisén való részvétel ünnepi és szigorú kötelezettség. Ha szándékosan nem teszünk eleget ennek a kötelezettségnek, súlyos bűnt követünk el, és gyónást kell végeznünk, mielőtt újra szentáldozáshoz járulnánk.

A vasárnap, a heti pihenőnapunk felhívja a figyelmet arra, Isten népe egyedül a Teremtőben találja meg az igazi teljességet. Ez „földi tükröződése Isten örök nyugalmának”, ami arra emlékeztet, hogy „az életnek van egy magasabb rendű célja, mint a fizikai túlélés vagy az anyagi haszon”.

A szülők minden vasárnap vigyék el gyermekeiket szentmisére, jó példát mutatva a katolikus hit megélésére. A legjobb, amit tehetnek a gyermekeikért, hogy elviszik őket, hogy minden héten találkozhassanak az élő Úr Jézussal a szentmisében. Ha megtanítják nekik, hogy elsősorban az Isten országát keressék, akkor biztosak lehetnek benne, hogy Ő megáldja őket, megkapnak mindent, amit csak remélnek számukra.

A vasárnapi szentmisén való részvételt részesítsék előnyben minden más feladattal szemben, mivel a katolikusoknak az Eucharisztiában jelen lévő Krisztust kellene minden más elé helyezniük. Csak kéthetente vagy alkalmanként részt venni a szentmisén nem ugyanaz, mint hűségesnek lenni Isten új szövetségéhez. Krisztust, a Megváltónkat bizonyosan nem kezelhetjük úgy, mint egy lehetőséget a sok közül, amit a kényelmünk szerint alakíthatunk.

 1. A gyermekek szentmisén- és hitoktatáson való részvételének folyamatosságát figyelemmel kísérjük. Ennek megfelelően minden évben automatikusan értesítjük azokat a családokat, (január végén, február elején) ahol a gyermekeknél aktuális a keresztelés, elsőáldozás, bérmálás, – közölve a szükséges tudnivalókat, tennivalókat.
 2. A fiúkat már első osztályos kortól kezdve szeretettel hívjuk és várjuk ministrálni! Azokat, akik szívesen jönnek, vasárnapokon a szentmise előtt negyed órával várjuk a sekrestyében. – Jó hangú fiúkat és leányokat gyerekkórusunkba várunk, hogy énekükkel szebbé tegyék a liturgiát. Énekpróba a szentmise előtt fél órával van.
 3. A hittankönyveket a gyerekek a hitoktatótól fogják megkapni az első órákon.
 4. Ha valakinek bárminemű gondja, kérdése, panasza, kérése van a hitoktatással kapcsolatban, keresse meg a plébánost! Egyet ne tegyenek a Szülők: kiíratják a gyermeket a hitoktatásról. Mindent meg lehet beszélni, meg lehet oldani közös jóakarattal.
 5. Elérhetők vagyunk: a hittanórák alkalmával az iskolában, szentmisék alkalmával a templomban, a plébánián: hétköznapokon, hivatali órákban személyesen, vagy a 328-408-as telefonszámon.
 6. A járvány miatt tavasszal elmaradt elsőáldozást szeptember 27-én, vasárnap, a délelőtt 10.00 órai szentmisében tartjuk meg. A bérmálás (az Árpád-házi Szent Margit Plébánia bérmálkozóival együtt) október 11-én, vasárnap, templomunk búcsúünnepén a délelőtt 10.00 órai szentmisében lesz. Dr. Udvardy György érsek úr mutatja be a szentmisét, mond szentbeszédet, és kiosztja a bérmálás szentségét.
 7. Október 15-én, csütörtökön este a szentmisére-, de legkésőbb a szentmise végére (18.30) várjuk azokat a felnőtteket, akik keresztségre-, elsőáldozásra-, bérmálásra szeretnének felkészülni. Várjuk azokat, akik hitbeli ismereteiket szeretnék elmélyíteni, gyarapítani. Ezen a találkozáson közös megbeszéléssel a heti katekézis napját, kezdési időpontját.

 

 

 

HITTANÓRÁK RENDJE A 2020/2021-ES TANÉVBEN

 

Nap Órakezdet Hely Évfolyam
Hétfő   8.55

9.50

10.50

11.50

12.45

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

1/A

1/B

4/AB

7/AB

8/ABC

Kedd   8.55

9.50

10.50

11.50

12.45

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

3/B

2/AB

3/A

6/AB

5/AB

Szerda   8.00

8.55

9.50

10.50

11.50

12.45

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

1/AB

2/AB

4/AB

3/AB

5/A

5/B

Csütörtök   8.00

8.55

9.50

10.50

11.50

12.45

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

6/A

7/A

8/A

6/B

7/B

8/B

 

Az iskola az erény és tudomány hajléka. Ha az erényt nem tanítják benne, a tudományától is ments meg, Uram, minket!

Most, amikor romlik a világ, nekünk Krisztus útját kell egyengetni és nem a világ kísértésének engedni. Éljetek a Krisztus meghirdette hit szerint! Éljetek az általa szentesített törvények szerint!

(Mindszenty bíboros)